welkomHandleiding
voor onze website
Website van de landelijke organisatie
PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
Jaarverslag 2011
   
PCOB Bodegraven doelstellingen, besturen, commissies, platformsdoelstelling

belangenbehartiging, overleg, persoonlijkbelangen

aktiviteitenactief

agendaagenda

archief meer informatieinfo/archief

links en allerleilinks/overig

kontakt informatiekontaktverwijzing
Bij de agenda vindt u de meest recente informatie
 Jaarverslag over het jaar 2011
Door het ontstaan van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
per 1 januari 2011
zijn de PCOB Afdelingen Bodegraven en Reeuwijk
samengevoegd tot de PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk.

Het was een prima jaar voor de PCOB afdeling Bodegraven-Reeuwijk.

Leden:
Vanwege gezondheidsproblemen en door opname in verpleeg- of verzorgingshuis of vertrek naar elders, zijn 5 leden uitgeschreven en 1 lid is uitgeschreven vanwege het niet betalen van de contributie. Uit onvrede met het algemeen landelijke beleid van de PCOB, hebben 2 leden het lidmaatschap opgezegd. In het afgelopen jaar zijn 7 leden overleden, waarvan 1 begunstiger. Tijdens de contactbijeenkomsten zijn de namen van de overledenen genoemd en herdacht.
Er zijn in totaal 55 nieuwe leden ingeschreven, 41 zijn overgekomen van de afd. Gouda en 1 van de afd. Woerden, dit had te maken met de fusie van de Gemeente Bodegraven en Reeuwijk. Van andere afdelingen kwamen er 5 overschrijvingen en wij mochten 8 mensen nieuw inschrijven.
Het ledenaantal per 1 januari 2011 was 253 en 13 begunstigers, waarvan 1 erelid, PCOB afdeling Bodegraven-Reeuwijk, deze vallen onder dit ledenaantal, maar buiten de contributie. Op 31 december 2011 was het ledenaantal 292 en 11 begunstigers.

Ook in 2011 was Tiny Zwijnenburg weer druk met lief en leed. Zieken, jarigen en huwelijksjubilarissen ontvingen een kaart van haar. Bij overlijden betuigde zij haar medeleven namens het bestuur. Dankzij haar inzet, weet zij de betrokkenheid van het bestuur naar de leden toe, goed te vertalen. Het bestuur is blij een persoon als Tiny in het bestuur te hebben.

Bestuur:
In maart 2011 nam mevrouw Corry Gijsbertse afscheid als bestuurslid. Zij was gedurende 4 jaar actief als algemeen adjunct in het bestuur van de PCOB afd. Bodegraven. Zij kwam in, een voor de PCOB afdeling, zware periode in het bestuur en was zeer betrokken. Tevens was zij mede verantwoordelijk voor het zoeken naar activiteiten, voor de contactbijeenkomsten en was contactpersoon voor de theemiddagen, de samenwerking was prettig. Zij is opgevolgd door mevrouw Margreeth Petrusma.
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2011 is als volgt:
 • Voorzitter:
 • Hans Verkaik
 • 2e voorzitter:
 • Hans Hoek
 • Secretaris:
 • Corrie Miep Bukman-Lagendijk
 • Penningmeester:
 • Ineke Post
 • 2e Penningmeester:
 • Henk Pauw
 • Algemeen adjunct:
 • Margreeth Petrusma
 • Lid (Lief en Leed):
 • Tiny Zwijnenburg-Kasteleijn
  De laatste bestuursvergaderingen van 2011 zijn, om gezondheidsredenen, niet bijgewoond door Hans Hoek. Hij heeft besloten zijn bestuursfunctie neer te leggen, ingaande 1 april 2012. Voor zijn functie wordt geen opvolger gezocht, het bestuur bekijkt of met minder mensen in het bestuur kan worden volstaan. Een aantal taken kunnen buiten bestuurverband worden gedaan. Dit kan zijn door iemand ad hoc in te zetten en ook met uitbreiding van het aantal vrijwilligers.

  Contactbijeenkomsten:
  In het seizoen is er, buiten de zomervakantie om, iedere dinsdagmiddag een bijeenkomst waarin meditatie, zang en bingo centraal staan. Deze goed bezochte bijeenkomsten, ongeveer 45 personen, worden begeleid en verzorgd door een aantal vrijwilligers en staan bekend als de theemiddag. De contactpersonen zijn Jannie Kastelein en Leni Romeijn. Viermaal is de theemiddag ingewisseld voor een contactbijeenkomst.

  • 18 januari - 14.30 uur:
   "Spreekwoorden raden" met de heer C. Aantjes uit Giessenburg. Met veel humor werden we aan het werk gezet. Er waren plateaus met verschillende uitbeeldingen van spreekwoorden.
  • 15 februari - 14.30 uur:
   De heer H.A. van Dam, opticien in Bodegraven vertelt over zijn werk als optometrist en de verschillende oogafwijkingen, die vooral bij ouderen worden gesignaleerd.
   En de heer B. Bruines, apotheker vertelde o.a. over medicijngebruik en hoe de medicijnenrol werkt.
  • 23 maart - 19.30 uur:
   Jaarvergadering met een bingo, gedraaid door de heren Bukman en Pauw. Er waren zeer uiteenlopende prijzen, waarvan een groot aantal gesponsord was.
  • 27 april - 19:30
   Slotavond met Oud Hollandse spelletjes. Er werd onder leiding van een negental jongeren spelletjes gespeeld, zoals: Flipperduo, Molensteen, Rolbak, Rollende maan, Tolbak, Tonspel, Trou Madam, Valentinobiljart en Tafelbowling. Heel fanatiek ging het er soms aan toe, sommige spelletjes waren niet gemakkelijk.
  • De busreis op 20 april:
   Met 59 mensen aan boord gingen we op stap, dit jaar naar Tropical Zoo en Vlindertuin in Kwadendamme op het eiland Zuid Beveland in de provincie Zeeland. De reis ging door de Beneluxtunnel, over de Haringvlietdam, de Brouwersdam, naar het eiland Schouwen- en Duiveland. Bij Burghsluis (Haamstede) was er koffie of thee, met een Zeeuwse bolus, dan over de Oosterscheldekering en Noord Beveland, naar de "zak" van Zuid Beveland. In Kwadendamme stond de tafel gedekt en voor de lunch en er was gelegenheid rond te kijken in de Vlindertuin. Na het diner in de Ruif in Wagenberg bij Breda, waren we rond 20.00 uur terug in Bodegraven.
  • 12 juli - 14.30 uur:
   De Vrolijke Noot met mevrouw Lia Verheul uit Westbroek, bij het opruimen van de zolder van de ouderlijke boerderij kwamen veel muzikale herinneringen boven, deze liedjes waren afgebeeld op het scherm en werden naar hartenlust meegezongen.
  • 28 september - 19.30 uur:
   Gedragsregels in het verkeer met de heer J. de Zeeuw, van Veilig Verkeer Nederland. Aan de hand van foto's met verkeerssituaties en een eenvoudige test, werd de kennis van de aanwezigen getoetst.
  • 18 oktober - 14.30 uur:
   Op de bok van de Gouden Koets met de heer C Hofman, Naaldwijk. Met een film kregen we de voorbereidingen voor Prinsjesdag in de Koninklijke Stallen te zien. De heer Hofman heeft 2 keer meegelopen met de Gouden Koets, met Prinsjesdag en bij het huwelijk van Laurentien en Prins Constantijn. De Gouden Koets was een geschenk van de stad Amsterdam aan koningin Wilhelmina bij de inhuldiging 1898. Ook was er een film over de paardenkenner en trainer de heer Daan Modderman. Afgesloten werd met foto's van de verschillende Koninklijke paleizen in Nederland.
  • 22 november - 14.30 uur:
   Goudse Glazen in woord en beeld, mw. Evaline de Haan uit Waddinxveen, liet ons genieten van de Goudse Glazen, de gebrandschilderde ramen in de St. Jan ontworpen en gemaakt door de gebroeders Crabeth. Er zijn o.a. ramen van de apostelen, de grote steden en de 80 jarige oorlog. Gedurende de 2e wereldoorlog, zijn de ramen, in kisten verpakt, ondergebracht bij boerderijen in de omgeving, het oorlogsraam is na de oorlog geplaatst.
  • 21 december - 19.30 uur:
   Kerstviering was in 2011 in de Ichtuskerk. Al eerder was er in het bestuur gesproken over een kerstviering in een kerk moeten zijn. Na zorgvuldig overwegen, is besloten een kerk te zoeken. Een voorwaarde was, mensen uit Rijngaarde zouden worden gehaald en weer worden thuisgebracht. De ontvangst was met koffie en thee. Bij de viering was er naast het bestuur, de inbreng van de leiding van de theemiddag. De muzikale inbreng was van de Chr. Gemengde Zangver. Nieuwerbrug, de heer Jan Slappendel begeleidde het koor en de samenzang op de piano,135 personen bezochten de kerstviering.
  Contactbijeenkomsten werden goed bezocht, het wisselde per keer van 65 tot soms 95 bezoekers.

  Perspectief en de Nieuwsbrief:
  Verantwoording voor verdeling van Perspectief en de Nieuwsbrief was in het begin van het jaar in handen van Henk Pauw en Hans Hoek. Later in het jaar heeft Corrie Miep Bukman de werkzaamheden overgenomen van Hans. Na een oproep in een brief aan de Reeuwijkleden, hebben 3 mensen zich aangemeld voor verspreiding van de bladen in Reeuwijk. De bladen worden afgeleverd in Rijngaarde, er zijn 17 bezorgers. De adressen in Zwammerdam, Driebruggen en het buitengebied (7 stuks), krijgen Perspectief van het hoofdkantoor per post, de Nieuwsbrief wordt vanuit Bodegraven verstuurd.

  Website:
  De website van de afdeling Bodegraven is gemaakt en wordt beheerd door de heer Ad van Krieken. Hij doet dit zeer nauwgezet. De website is te vinden op: www.pcobbodegraven-reeuwijk.nl

  Externe activiteiten:
  Binnen en buiten het dorp is de afdeling betrokken geweest bij verschillende activiteiten.

  • Vergaderingen en trainingen van en door het PCOB Gewest en de Regio zijn bezocht. Dit vraagt veel energie en inzet van de bestuursleden. De PCOB vergaderingen worden bezocht, voor trainingen wordt een selectie uit het aanbod gemaakt. Er wordt erg veel aangeboden, niet altijd is er tijd voor vrij te maken.
  • Themabijeenkomsten van de SBO-RNO ZH (samenwerkende ouderenbonden) zijn niet bezocht.
  • In 2011 heeft de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk de nota 'Succesvol ouder worden" gepresenteerd. Om deze nota te kunnen samenstellen, is er een aantal malen contact geweest met een aantal maatschappelijke organisaties en de ouderenbonden. Namens PCOB hebben Hans Verkaik en Corrie Miep Bukman deze bijeenkomsten bijgewoond en hebben zo een bijdrage kunnen leveren voor de inhoud van de nota. Dit heeft er o.a. toe geleid, dat op 5 december Hans Verkaik en Corrie Miep Bukman zijn uitgenodigd voor een gesprek met Wethouder mw. Wendy Verkleij. Het was een goed gesprek, waarbij is toegezegd, dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat proberen de 5 seniorenbonden aan tafel te krijgen voor een gesprek.

  Afsluiting:
  Het bestuur wil d.m.v. het jaarverslag verantwoording afleggen aan de leden over dat wat omgaat in het bestuur en de afdeling van de PCOB en vertrouwen op een goed contact over en weer.

  Bodegraven, 24 maart 2012
  Voorzitter L.J. Verkaik
  Secretaris C.M. Bukman-Lagendijk.


  naar begin van deze pagina
  Knop naar het begin van deze pagina