welkomHandleiding
voor onze website
Website van de landelijke organisatie
PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
Van de secretaris
   
PCOB Bodegraven doelstellingen, besturen, commissies, platformsdoelstelling

belangenbehartiging, overleg, persoonlijkbelangen

aktiviteitenactief

agendaagenda

archief meer informatieinfo/archief

links en allerleilinks/overig

kontakt informatiekontakt


   

Hieronder vindt u meer informatie over
onderwerpen behandeld in het bestuur ook uit vroegere bestuursvergaderingen

 • Over ons 40 jarig bestaan, gevierd op 19 oktober 2010 (geheel onderaan)
 • Over contributie, door de penningmeester
 • Zorgverzekeringen
 • Over onze website
 • Deze pagina wordt voortdurend uitgebreid (februari 2015)
 • Recente informatie vindt u mogelijk ook bij de pagina van het secretariaat (momenteel een vacante functie)

Van de bestuurstafel april 2015

 • Als u dit leest is de jaarvergadering achter de rug. U vindt elders in dit blad een verslag van de heer Dick Broere.
 • De voorbereidingen voor het reisje zijn in volle gang. Het ziet er goed uit.
 • Ook hopen we weer op een oergezellige Zomermiddag.
 • Onze plaatselijke afdeling wordt geleid door een klein maar enthousiast team. Met elkaar proberen we de vacatures in te vullen. In een klein bestuur zijn de lijnen kort, soms makkelijk.
 • Enkele leden nemen taken van ons over, we voelen ons daarin gesteund.
 • Het is voor het bestuur een hele zorg om elk jaar voor alle contactbijeenkomsten weer een boeiende invulling te vinden. De organisatie is goed te doen maar het zou fijn zijn als we door de leden gevoed kunnen worden. Uw ideeën zullen we dan ook zeer op prijsstellen.
 • Toch hopen we in het komende jaar nieuwe bestuursleden te kunnen verwelkomen.

Van de bestuurstafel februari 2015

 • Onze plaatselijke afdeling wordt geleid door een klein maar enthousiast team. Met elkaar vullen we met succes de vacante vacatures in. Ook leden dragen een steentje bij.
 • Het afgelopen jaar zijn de contactbijeenkomsten een groot succes geweest. Er was een duidelijke toename van het bezoekersaantal. Ook de theemiddagen werden goed bezocht.
 • In de Nieuwsbrief van februari 2015 vind u een terugblik op de kerstviering van december 2014 en de toneelavond van januari 2015.
 • De financiële situatie van de afdeling is in de vergadering besproken. Tijdens de jaarvergadering op 25 maart zal ik de cijfers aan u voorleggen. U kunt eventueel vragen stellen.
 • Mevrouw Adri van Krieken volgt de veranderingen in de zorg op de voet. In de Nieuwsbrief van februari 2015 kunt u op pagina 6 en 7 een uiteenzetting lezen over hoe de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk de zorg voor u regelt.
 • Als bijlage bij de Nieuwsbrief van februari 2015 hebben wij u een bewaarblad met het programma voor 2015 toegezonden. U vindt dit programma 2015 bij de Agenda op deze website.
 • Om de activiteiten in de toekomst te continueren hebben we veel leden nodig. Kent u een geïnteresseerde, op de achterzijde vindt u een aanmeldingsformulier.
  Met elkaar trachten we er een leuk jaar van te maken.

Van de bestuurstafel november 2014

 • Dat het jaar 2014 een jaar met veel activiteiten was, zal de meeste van u niet zijn ontgaan. De contactavonden zijn goed bezocht. Een verslag van de heer Jan Labordus van de laatste contactavond vindt u elders in dit blad.
 • Om er in 2015 weer voor u te zijn heeft het bestuur gemeend de contributie iets te verhogen en vastgesteld met € 0,75 tot € 34,00 voor een individueel lidmaatschap en met € 1,00 tot € 55,00 voor een partnerlidmaatschap.
  De adviescontributie, vastgesteld door het Hoofdbureau, bedraagt voor 2015 € 36,50 voor een individueel lidmaatschap en € 58,50 voor een partnerlidmaatschap. Wij zitten daar nog ruim onder.
  De afdracht aan het Hoofdbureau bedraagt voor 2015 € 23,00 voor een individueel lidmaatschap en € 39,00 voor een partnerlidmaatschap. Bovendien dragen we aan het Gewest € 2,50 per lid af.
 • De vacatures van voorzitter en secretaris zijn zoals u weet nog niet ingevuld. Het bestuur is dan ook heel dankbaar voor alle ondersteuning van de leden.
 • De kerstviering staat ook bovenaan het lijstje. Evenals voorgaande jaren willen we een mooie en gezellige kerstviering organiseren.
  In de volgende nieuwsbrief zullen wij u volledig informeren over de kerstviering.
 • Wij maken u nog attent op de contactmiddag van 18 november a.s. De heer Groenendijk komt vertellen over het houden van "Bijen" met name honingbijen.

Van de bestuurstafel oktober 2014

 • Op woensdag 10 september hebben we de eerste contactavond na de vakantie gehad. Er was een grote opkomst met 63 aanwezigen waaronder een flink aantal gasten. Elders in dit blad vindt u een leuk verslag van mevrouw Ans Spijker-Bouter.
 • Een toenemend aantal WMO voorzieningen worden van het Rijk naar de gemeente overgeheveld. De Rijksoverheid heeft een publicatie uitgegeven over de Misverstanden in de WMO. Een aantal vragen en antwoorden vindt u op pagina 6 en 7 van dit blad.
 • Deze ontwikkelingen worden op de voet gevolgd door mevrouw Adri van Krieken. In het voorjaar zal zij in onze Nieuwsbrief uitgebreid ingaan over de situatie in onze gemeente.
 • Naar aanleiding van de hoge waardering op de sprekerslijst van het Landelijk bureau van de PCOB hebben we mevrouw J. Annema-Kalsbeek gevraagd en bereid gevonden om een contactavond in oktober te verzorgen. We hopen u allen te zien en met elkaar een gezellige avond te hebben.
 • Zoals u weet is het bestuur nog steeds niet compleet. We zijn dan ook zeer blij met de bijdragen van de leden. Allen hartelijk dank.

Van de bestuurstafel september 2014

 • Op dinsdag 15 juli is het seizoen van de PCOB afd. Bodegraven-Reeuwijk afgesloten met een gezellige zomermiddag. Elders in dit blad vindt u een leuk verslag van de heer Labordus.
 • Een toenemend aantal WMO voorzieningen worden van het Rijk naar de gemeente overgeheveld. Dit wordt op de voet gevolgd door mevrouw Adri van Krieken. Zij doet verslag aan het bestuur. Heeft u t.a.v. uw eigen situatie vragen, laat het ons weten.
 • Als PCOB-lid heeft u bij de meeste zorgverzekeringen recht op een bijdrage voor het lidmaatschap. We hebben dit voor u op een rij gezet:

Van het bestuur mei/juni 20140
Terugblik op de jaarvergadering

 • Op 26 maart was de jaarvergadering. Dit jaar had het bestuur gekozen voor een aanvullend programma. Na de pauze was er een optreden van de Zingende Zalmvissers uit Ammerstol, dit werd onderbroken door weer een pauze met een drankje. Zo konden we genieten van vrolijke zeemansliederen.
 • Na de opening werd herinnerd aan het busreisje van 6 mei naar het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum in Klundert, West-Brabant. De notulen zijn afgedrukt in de Nieuwsbrief en worden zonder op-of aanmerkingen goedgekeurd.
 • De voorzitter meldt dat het ledenbestand een dalende lijn vertoont. Het aantal leden is verminderd met 6,5 % naar 265 leden, ook een trend die landelijk te zien is. "Jongere " leden komen er maar moeilijk bij.
 • Het afgelopen jaar zijn er 7 contactbijeenkomsten gehouden. Ook de traditionele Kerstviering ontbrak niet en voor de busreis was als vanouds veel belangstelling. Het bestuur van deze afdeling vergaderde 9 maal en voerde ook 2 gesprekken met de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
  Verder zijn veel vrijwilligers actief met de bezorging van de Nieuwsbrief en Perspectief.
 • Daarna kwam de penningmeester met de jaarcijfers. In de Nieuwsbrief van maart 2014 stond een volledig verslag van de financiën. Daaruit blijkt dat we een actief jaar hebben gehad met ook veel kosten.
  De financiële controle is uitgevoerd door de heren Klaas Groen en Dick Bukman, zij hebben de boekhouding in goede staat aangetroffen.
  Omdat dhr. Klaas Groen aftredend is, zal de kascontrole volgend jaar uitgevoerd worden door de heren Dick Bukman en Joop v.d. Vlist.
 • In de vergadering zijn 18 vrijwilligers voor de inzet bedankt.
  De dank van ons allen wordt zichtbaar gemaakt in de vorm van een tas met inhoud. Het zijn de organiste, de bezorgers van de bladen en de koffieschenkers.
 • Ondanks herhaalde oproepen en intensieve zoekacties vanuit het bestuur, binnen en buiten de plaatselijke PCOB afdeling, zijn er geen nieuwe bestuursleden gevonden voor het secretariaat, voorzitter en algemeen adjunct.
 • Hans Verkaik en Margreet Petrusma namen afscheid van onze afdeling Bodegraven.
  Ineke Post bedankt mw. Margreet Petrusma voor het 3 jaar organiseren (samen met Hans) van de contactbijeenkomsten en haar bemoeienis met de theemiddagen en de Kerstliturgie mag zeker niet onvermeld blijven.
  Ook Hans Verkaik krijgt lof toegezwaaid voor zijn inspirerende leiding tijdens bestuursvergaderingen en de contactbijeenkomsten. Je hebt gestreefd naar hoge kwaliteit en dat is je gelukt, aldus Ineke. Ga volop genieten van de caravan!
  Beiden zijn met een cadeaubon verrast.
 • Toekomst ……
  Door het vertrek van Hans Verkaik en Margreet Petrusma zijn de taken in het bestuur verdeeld.
  We hopen dat u er niet veel van zult merken.
  • Het bestuur zal bij toerbeurt de voorzitterstaak op zich nemen.
  • Het postadres blijft Rijngaarde 5, 2411 EV Bodegraven,
  • We zijn erg blij dat Dick Broere wil helpen om verslagen van de vergaderingen te maken.
  • Adri van Krieken zal ons vertegenwoordigen bij alle seniorenbeleidszaken.
  • We zullen streven naar een actieve afdeling met gevarieerde contactbijeenkomsten.

Van de bestuurstafel maart 2014

 • Op 4 maart was er een informele bestuursvergadering waarin wij aandacht besteedden aan het vertrek van Hans Verkaik en Margreeth Petrusma. Voor hen was dit de laatste vergadering.
 • Aandacht was er verder voor de agenda van de komende jaarvergadering, de busreis, waarvoor nu aangemeld kan worden en de contactavond van 23 april.
  Namens het bestuur, Henk Pauw.

Van de bestuurstafel februari 2014

 • De tweede vergadering van dit jaar was op 4 februari. De oproepen voor nieuwe bestuursleden heeft nog steeds geen resultaat gehad. Er is veel te doen, met steeds minder mensen.
 • Helaas voldeed door verschillende samen lopende factoren de "Nieuwsbrief niet aan de kwaliteit die we gewend zijn. We hebben alles op een rij gezet en hopen in de toekomst weer een goede nieuwsbrief te kunnen verzorgen.
 • Op 18 maart bestaat de theemiddag 60 jaar. We wensen iedereen een fijne feestmiddag toe. Ook voor bezoekers van de theemiddag die geen lid van de PCOB zijn, zal er een Nieuwsbrief zijn. Voor hen daarbij een bijlage over de activiteiten van onze PCOB-afdeling.
 • Op de contactavond op 23 april zal mevrouw Marjan Tromp-de Graaff, voorlichtster van Provinciaal overleg PCOB Zuid-Holland spreken over "Ouderen in veilige handen" Het belooft een goede avond te worden.
 • Het busreisje op 6 mei krijgt steeds vastere vormen, we houden u op de hoogte.
 • De zaalhuur van Rijngaarde is per 1 januari 2014 weer verhoogd. Het is waarschijnlijk, dat ook de komende jaren de huur verhoogd zal worden.
 • De mededelingen van de penningmeester vindt u hier onder.
  Met vriendelijke groet, Ineke Post

Van de bestuurstafel januari 2014:

  Het oude jaar is afgesloten, we hebben het nieuwe jaar voor de boeg.
  Het bestuur heeft alles op een rij gezet en op 7 januari, de eerste vergadering van het nieuwe jaar, de plannen voor 2014 uitgewerkt.
 • Corrie Miep Bukman is met ingang van dit jaar gestopt met de Nieuwsbrief. Gelukkig is de heer Ad van Krieken bereid de taak van redacteur op zich te nemen. Het is de bedoeling dat de "Nieuwsbrief" ook dit jaar 9 keer verschijnt.
  De secretariaatstaken van Corrie Miep werden begin vorig jaar al door de overige bestuursleden overgenomen.
 • Het financiële jaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het boekjaar 2013 is nu afgesloten. In de volgende nieuwsbrief komt een eenvoudige verantwoording. U kunt deze thuis bekijken en er eventueel op de jaarvergadering vragen over stellen.
 • Van het Hoofdkantoor van de PCOB in Zwolle kwam bericht over de verhoging van de afdracht. Het is een verhoging die wij niet leuk vinden, maar waar we aan vast zitten.
  Het bestuur is dan ook genoodzaakt de contributie voor 2014 met € 2,-- per lid te verhogen.
 • Het reisje voor mei is in voorbereiding. Als alles rond is, hoort u van ons.
 • Door verhuizing of overlijden is het ledenaantal met 23 teruggelopen. We hebben nu 265 leden.
  Tot zover "van de bestuurstafel", Ineke Post.

De contributie:
Als het mogelijk was geweest, zouden we de contributie niet verhogen, maar in het stukje van de penningmeester leest u waarom we het nodig is. Dit jaar krijgt u geen rekening voor de contributie. Voor het betalen per overschrijving of met een acceptgiro, brengt de bank kosten in rekening. Door de contributie te innen via een automatische overschrijving, kunnen wij deze kosten besparen.

De website:
Vanaf 15 december 2010 is de website van de PCOB afdeling Bodegraven te vinden op internet. Als u PCOB Bodegraven intikt op een zoekmachine, bijv. Google, komt u vanzelf op de website door het getoonde adres aan te klikken. U kunt ook het adres www·pcobbodegraven-reeuwijk·nl in de adresbalk van uw browser typen. Op deze website staan alle nieuwtjes, zoals nu de foto's van ons jubileumfeest. Hebt u zelf geen computer, dan is er misschien wel een familielid of kennis die het voor u wil opzoeken.

Nieuwe leden:
Een lid dat een nieuw PCOB lid aanbrengt, krijgt een aardigheidje. Dus u kunt op zoek, we horen van u.

Zorgverzekeringen
Hieraan beteden wij elk jaar in november en december veel aandacht.
Soms is zelfs bij het samenstellen van de nieuwsbrief van december nog geen informatie bekend.

Oproep:
Lief en leed, Reeuwijk en Bodegraven
De dames Slappendel en de Haan uit Reeuwijk zijn in 2011 bereid gevonden om Lief en Leed door te geven aan Tiny Zwijnenburg. Via deze weg willen we de leden oproepen om Tiny te informeren als bij één van onze leden een droeve of blijde gebeurtenis is die aandacht vraagt. Het telefoonnummer vindt u op de pagina kontakt bij het bestuursoverzicht.

50-jarig jubileum PCOB:
De landelijke PCOB is opgericht op 11 november 1960.
Om dit te vieren waren er in 2010/2011 bijeenkomsten in Giessenburg en Utrecht om dit jubileum te gedenken. Naar beide jubileumbijeenkomsten is een afvaardiging van de afd Bodegraven geweest.

Op de pagina van de penningmeester kunt u meer lezen over de contributie.

 
 
  De viering van het 40-jarig bestaan van onze afdeling op 19 oktober 2010.
De jubileumviering met de High Tea en de goochelaar, was een succes.
Zoals velen van u hebben kunnen constateren, is het gelukt om 120 mensen te plaatsen.
Blij waren we met de medewerking die we kregen van de dames van de theemiddag. Het was best hard werken voor hen. Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank. Mede door hun inzet, en de mensen in de keuken, kunnen we terug kijken op een ontspannen middag.
In de volgende nieuwsbrief van december komen we daar uitgebreid op terug en dit is, zoals u hieronder kunt zien, gebeurd.
verwijzing
Gebruik de groene knop hiernaast om de foto's te bekijken

   
      Terugblik op ons 40-jarig jubileumfeest.

Op dinsdagmiddag 19 oktober 2010 hebben wij ons 40-jarig jubileum gevierd in de grote zaal van "Rijngaarde"
Na de gebruikelijke opening met een korte overdenking en gebed, stond de voorzitter even stil bij de afgelopen 40 jaar.
Tevens blikte hij vooruit naar de toekomst van de PCOB.

De PCOB zal zich moeten gaan aanpassen aan de toekomst. Een toekomst waarin we veel jongere senioren kunnen verwachten, die andere eisen zullen stellen aan wat er van een ouderenbond verwacht wordt. Op landelijk niveau is men daar al druk mee bezig, maar ook de afdeling Bodegraven zal daar zeker mee aan de slag gaan.

De 125 aanwezige leden van onze afdeling werden deze middag getrakteerd op een feestelijke "hight tea" met lekkere hapjes, die uiteen liepen van hartig naar zoet. Voor velen van hen was het lekker smikkelen en smullen onder het drinken van diverse soorten thee en een vrolijk gesprek met de tafelgenoten.

Tijdens de thee verzorgde Simon Bakker (Magic Table Acts) voor de nodige verbazing met zijn tovertrucs, zowel met een algemene act voor in de zaal als acts aan de tafels.
Menige feestgast moest er aan geloven als er weer muntjes of kaarten verdwenen om vervolgens weer uit onverwachte plekken terug te komen. Lachen alom.
Rond vijf uur sloot de voorzitter de feestmiddag af met een gezamenlijke toast op de gezondheid van de leden en een goede toekomst voor de PCOB.

Daarna begon de receptie waar men de gelegenheid kreeg om het bestuur te feliciteren.
De receptie werd bezocht door verschillende vertegenwoordigers van diverse organisaties zoals: Kerken, Gemeente, Zorginstellingen en Ouderenbonden.
Mede door de inzet van vele vrijwilligers, waarvoor onze hartelijke dank, kunnen wij terugzien op een geslaagde jubileumviering waar wij met plezier aan terugdenken.
       
    verwijzing Knop naar het begin van deze pagina