welkomHandleiding
voor onze website
OUDERENORGANISATIE Website van de landelijke organisatie
PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
naar veel informatie
in één oogopslag.
 
Uit de Nieuwsbrief
Ververs deze pagina, zodat u de nieuwste informatie ziet.
 klik ook de logo pcob voor ouderenorganisatie
   
PCOB Bodegraven doelstellingen, besturen, commissies, platformsdoelstelling

belangenbehartiging, overleg, persoonlijkbelangen

aktiviteitenactief

agendaagenda

archief meer informatieinfo/archief

links en allerleilinks/overig

kontakt informatiekontaktverwijzing
Met navigatie knoppen verder, of deze knop naar overzicht thema's.
 


 

 

 

mei 2016      Afdeling PCOB Bodegraven-Reeuwijk  

 

 

Oog voor elkaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    In deze nieuwsbrief (volgorde van plaatsing):
 • Programma contactbijeenkomsten t/m einde jaar 2016
 • Feestelijke Zomermiddag 17 juli
 • Busreis 24 mei
 • Verslag contactbijeenkomst 20 april
 • Overleg over ouderenzorg met de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 1 april
 • PCOB Zomeractiviteiten Zuid-Holland 2016
 • Ledennieuws

19 Juli 2016
Feestelijke Zomermiddag
Met muziek en een High Tea

Op deze middag willen we de zomer vieren!
Een High Tea is theedrinken met een heleboel lekkere hapjes, zoals
kleine sandwiches, mini gebakjes, plakjes cake en bonbons.
Om 16.30 wordt deze High Tea afgesloten met een drankje.

Voor deelname aan de High Tea moet men zich wel opgeven, het is fijn als we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Wel vragen wij een kleine bijdrage van
€ 4,00 per persoon, komt u samen, dan betaalt u € 8,00.

Aanmelden en betalen kan voor 1 juli, op een van de volgende wijze:

 • Door het bedrag over te maken op rekening:
  NL35 RABO 0308 8393 74 van de PCOB afd. Bodegraven-Reeuwijk.
 • Door onderstaande strook in te vullen,
  deze met het geld,
  af te geven bij Ineke Post, Henegouwerhof 4,
  of in de brievenbus van de PCOB in Rijngaarde 5, 2411 EV Bodegraven.
 • De aanmelding is alleen geldig na betaling.

Mochten er nog vragen zijn, dan kan contact worden opgenomen met
Ineke Post, tel 0172-613906, of per

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Opgave voor de Zomermiddag 19 juli om 14.30 in Rijngaarde:

Naam: …………………...............

Adres: …………………...............

Aantal personen: ................

4

Verslag van de contactbijeenkomst van onze Afdeling
op woensdag 20 april 2016 in de grote zaal van Rijngaarde.

Aanwezig waren rond de 70 personen, waaronder een aantal niet-leden van de PCOB die kennelijk zijn gekomen uit belangstelling voor het onderwerp.

Opening
Waarnemend voorzitter Henk Pauw opent de avond met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen en wel in het bijzonder aan Ton en Ria Epping-van Laarhoven uit Woerden die voor ons vanavond aan de hand van dia's en gesproken woorden één en ander zullen vertellen over het onderwerp: Voettocht Woerden - Santiago de Compostella(Spanje).

Vervolgens vraagt Henk een ogenblik stilte vanwege het overlijden van ons lid dhr. Kees van Os van de Oranjelaan 34.

Onder pianobegeleiding van Nelie van der Vlist wordt daarna gezongen Lied 24 uit de eigen Bundel.

Het door Henk gelezen Bijbelgedeelte is uit Johannes 21 : 1 t/m 14, handelend over de verschijning van de Heere Jezus aan Zijn discipelen aan de zee van Tiberias.

Na deze Bijbellezing wordt nog gezongen uit de Bundel Lied 106 : 1, 2 en 4.

Voettocht Woerden - Santiago de Compostella
Henk geeft het woord aan Ton en Ria Epping voor hun verhaal over deze voettocht.

Ton deelde mee dat dat hij deze voettocht heeft gelopen van 21 juni 1998 tot en met 30 oktober 1998. Zijn voornaamste drijfveer was wel om tot rust te komen na een hectische periode in zijn leven. Het is een zogenaamde Pelgrimstocht. Meestal liep hij zo'n 25 km. per dag, maar er waren ook dagen geweest dat hij weinig of geen kilometers liep, maar tot innerlijke rust moest komen om weer verder te kunnen.

6

Aan de hand van dia's werden prachtige beelden vertoond van de route die werd gelopen.

Ook waren er diverse contacten met anderen uit diverse landen die deze tocht ook liepen. Er was een sterke lotsverbondenheid tussen de verschillende deelnemers. Tussendoor werd er door Ria Epping muziek ten gehore gebracht gebaseerd op muziek en teksten geschreven door Huub Oosterhuis.

Pauze
Na het gloedvolle betoog door Ton Epping - regelmatig onderbroken of gecorrigeerd door zijn vrouw Ria - volgde de pauze met koffie en koek geserveerd door de ons bekende koffiedames.

Muziek
Na de pauze werd door Ria Epping via bandjes prachtige muziek ten gehore gebracht gepaard gaande met mooie beelden uit de natuur.

Afsluiting
Na het beantwoorden van nog enkele vragen uit de zaal, dankte Henk Pauw dhr. en mevr. Epping voor het uitvoerige verslag van de tocht en bood hun traditioneel een Borefts kaasje aan.

Aan het eind van de contactavond deelde Henk nog mee dat er nog enkele plaatsen beschikbaar zijn voor het jaarlijkse uitje op 24 mei 2016 en tevens nodigde hij een ieder uit voor de komende zomermiddag op 19 juli aanstaande

Tenslotte dankte hij allen voor de aanwezigheid en wenste een ieder wél thuis

Joop van der Vlist

7

Ouderenzorg in onze lokale samenleving, overleg met de gemeente

Ervaringen, inzichten en vragen over onderwerpen betreffende ouderenzorg.
Op maandag 18 april was er overleg met wethouder Laura Leijendekkers van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en twee ambtenaren.
Vele verenigingen en instanties die te maken hebben met ouderen waren uitgenodigd, namens de PCOB was onze RC Adri van Krieken- Rasker aanwezig.
Een discussie om van elkaar te leren en, zo mogelijk, de informatie te gebruiken bij de eigen werkzaamheden.

Wij ontvingen van deelnemers aan het overleg reacties op onderstaand verslag. Verduidelijkingen hebben wij in het verslag opgenomen.

 • Sociaal domein
  De wethouder vindt het belangrijk dat we voor elkaar zorgen en zicht houden op elkaar. Voldoende goede en geschikte woningen voor ouderen zijn belangrijk. Via de gemeente wordt daaraan gewerkt.
  Er zijn plannen voor ouderenwoningen achter de markthof. De vraag is of het lukt.
  Het woningen aanbod heeft de aandacht. Via het plan Woonvisie zijn er ook plannen om het langdurig zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken en te stimuleren. Dit moet niet, mag wel, maar wat is er dan te bieden op de markt?
  Wat moet er in een woning aangepakt worden zelfs al voordat je het nodig hebt. Wat is daarvoor op de markt? Denk o.a. aan domotica, eenvoudige aanpassingen en alles drempelvrij maken. Er kan worden verwezen naar ons bezoek met diverse personen en de wethouder aan de demo woningen te Woerden.
 • Wonen in de Dorpskern
  Zorg voor Woning Coöperaties is, hoe het wonen in de dorpskern verbeterd kan worden. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om dit in te vullen.
 • Zorghulp kosten
  Hiervoor is minder geld beschikbaar en de kosten worden steeds hoger. Dit is zorgelijk voor de ouderen. Wat is het effect daarvan. We moeten naar oplossingen zoeken, bijvoorbeeld nagaan hoe hierover bij instanties wordt gedacht en denken aan het aanspreken van mogelijke fondsen ter financiering. Ouderen kunnen vooraf veel aan preventie doen zoals hoe kan ik mijn huis aanpassen. Waardoor zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
  Ter aanvulling op dit onderwerp:
  Er geldt voor maatwerkvoorzieningen in de Wmo een eigen bijdrage die inkomensafhankelijk is. Ook voor deelname aan welzijnsactiviteiten wordt soms een eigen bijdrage gevraagd (bijvoorbeeld biljarten). De vertegenwoordigers van de ouderen geven aan dat veel ouderen hier moeite mee hebben en soms afzien van deelname aan activiteiten. Voor inwoners die mogelijk in financiële problemen verkeren zijn er soms ook andere mogelijkheden zoals het ondersteuningsfonds. De gemeente heeft aangegeven het effect van eigen bijdrage op de zorgvraag van onze inwoners te monitoren.
 • Mantelzorg ondersteuning
  Hoe is dit in te vullen. Mantelzorgers laten zich wel horen via publiciteit in kranten. Zij zijn druk en huiverig om de zorg uit handen te geven. Zij willen soms niet dat er andere ondersteuners komen om hen te ontlasten. De mantelzorger denkt dat de ondersteuner onvoldoende goede zorg kan bieden aan degene die verzorgd wordt.
  Er zijn vele zorg ondersteunende organisaties. De ouderen kunnen door de bomen het bos niet meer zien.
  Respijtzorg is tijdelijk de mantelzorg aan een ander overlaten. In Bodegraven is er bijvoorbeeld de organisatie "Graag gedaan" die klussen doet. In Reeuwijk weet men daar niets over. Bij "SAM" kunnen, via hun netwerken, burgers en organisaties met elkaar in contact komen, of bij de "Netwerk maatjes", jongeren of ouderen die ouderen helpen.
  De gemeente heeft jaren geleden huisbezoek laten doen bij ouderen vanaf 55 jaar om te signaleren voor wie zulke hulp geschikt is. Daarna is er over gestapt naar de leeftijd boven 75 jaar. Als laatste is dit gedaan in de wijk Bodegraven Zuid.
  Er werd geconstateerd dat ouderen drempel vrees hebben om iets te vragen. De ouderen zeggen niet te weten wat je aan ondersteuning door "Bravo plus" of "MEE" of "SAM" zou kunnen verwachten. Ouderen proberen het zelf te doen maar vragen niet. Bovendien denken zij anders dan de jongere generatie. Vragen aan de kinderen, die werken en overdag niet beschikbaar zijn, is niet eenvoudig. In deze tijd blijkt ook de sociale controle (hulp van buren) verdwenen te zijn.
 • Preventie
  Het voorkomen dat problemen ontstaan voor ouderen is nuttig. Bijvoorbeeld hen meenemen naar een activiteit, wandelen, daardoor ook een stukje eenzaamheid wegnemen.
  Specifiek zijn ook nog genoemd:
  Inbraakpreventie, zijn ouderen wel assertief genoeg?
  Valpreventie belangrijk om dit onder de aandacht van ouderen te brengen.
  Financieel misdrijf, zijn vormen van oplichting voldoende bij ouderen bekend?
  Deze punten kunnen de aandacht hebben van ouderenorganisaties.
 • Eenzaamheid
  De aanwezigen hebben in hun omgeving niet veel ervaring met eenzaamheid onder de ouderen. Wel zijn er mensen die graag met rust gelaten worden en alleen willen zijn, zo kunnen zij toch eenzaam zijn. Deze ouderen kan men niet onder dwang meenemen naar een activiteit.
  Ouderenorganisatie PCOB geeft voorlichting gericht op het herkennen van eenzaamheid. Diverse groepsactiviteiten zijn gericht op ontmoeting.
  Wij verwijzen graag naar het thema eenzaamheid op deze website. Er wordt opgemerkt dat in Bodegraven bij kerkelijke instanties dit onderwerp in zicht is.
 • Het "Huis van Alles"
  Wat is hierover bekend? Opgemerkt wordt dat in Waarder zo iets is op gericht en het naar tevredenheid werkt. In de huiskamer wordt al samen gegeten. Er komen ouderen. Er is een relatie met school. Er wordt gewerkt aan een combinatie met vluchtelingenwerk.
  In iedere dorpskern in de gemeente komt een Huis van Alles. Bewoners uit die dorpskernen kunnen samen met SAM de programmering bepalen.
 • De Zorgvraag en financiën
  Voor zorgondersteuning is minder geld beschikbaar dan vroeger.
  De hoop is dat wel meer overleg met de kinderen en/of familieleden zal ontstaan. Hoe kunnen zij moeder of vader helpen. Men kan ook denken aan dagopvang. In Driebruggen werkt dit al, deze opvang lijkt op een soort Buurt of Wijkcentrum, waar men kan koffie drinken of informatie krijgen.
  Er is een vast lid uit het Sociaal Team verbonden aan de Huizen van Alles die straks in alle dorpskernen zijn. Diverse instanties zitten in het Sociaal team: ouderenadviseur, GGZ (Geestelijke Gezondheid Zorg), Jeugdzorg.
 • Dementie
  Zorg voor de dementerende oudere die langdurig thuis moet wonen is even aangetipt. Om hen zorg te verlenen is moeilijk.
  Een groot aantal ouderen met alleen AOW of een heel klein pensioen kunnen haast niets meer betalen. Ouderen zien al jaren steeds minder in de portemonnee.
  Huishoudelijke hulp kunnen zij via de WMO aanvragen, daar staat wel een eigen bijdrage tegenover.
 • Overige punten
  Zijn er ook klachten over het Hopper vervoer? Zo ja dan graag bekend maken.
  Bij de Zorgaanbieders is er grote zorg over hoeveel schijven de geldstroom loopt. Blijft zorg nog wel betaalbaar.
Adri RC-MH

8

PCOB - ZOMERACTIVITEITEN 2016
De PCOB-zomeractiviteiten 2016 worden georganiseerd door PCOB Zuid-Holland en bieden een gevarieerd en interessant programma aan de PCOB-leden en belangstellenden in Zuid-Holland. Het gaat om 3 activiteiten.

De activiteiten zijn:

1. Donderdag 14 juli Leiden van 10.00 tot 15.30 uur
Boottocht over de Rijn en door grachten en singels en na de lunch en stads- en hofjeswandeling
Kosten € 15,--, exclusief de lunch, die we wel gezamenlijk gebruiken
Aanmelden tot 7 juli bij mevr. Marianne van der Bijl
via e-mail: hier aanmelden of telefoon 071-5897110

2. Zaterdag 30 juli Wassenaar van 12.00 tot 17.00 uur
Wandeling door het historische dorpscentrum en na de lunch rondleiding door de Dorpskerk en concert in die kerk
Kosten € 15,--, inclusief lunch
Aanmelden tot 17 juli bij mevr. Fenna Gunneman
via e-mail: hier aanmelden

3. Dinsdag 16 augustus Boskoop van 11.00 tot 14.00 uur
Bezoek plantentuin van het bedrijf Esveld en na de lunch vaartocht in een kwekersboot door het kwekersdorp Boskoop
Kosten € 17,50, inclusief lunch
Aanmelden tot 9 augustus bij de heer Ton Meijerink
via e-mail: hier aanmelden of telefoon 0172-577661

Kosten kunnen de betreffende dagen ter plaatse worden betaald.

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met mr Arie Slob, Provinciaal coördinator, via e-mail: Algemene vragen of telefoon 0183-581331

9

Deze weergave van de Nieuwsbrief bevat geen reclame,
waardoor enkele pagina's zijn vervallen.


naar begin van deze pagina
Knop naar het begin van deze pagina